Organy spółdzielni

Zgodnie z § 4 Statutu RSM „Bawełna” – organami Spółdzielni są:
(Aby zobaczyć opis i skład organu Spółdzielni rozwiń odpowiedni paragraf poniżej) Członkowie organów Spółdzielni pełnią swoje funkcje z wyboru.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem RSM „Bawełna”.

Podzielone jest na części, gdyż liczba członków Spółdzielni wynosi niemal 10 tysięcy, a wg naszego Statutu Walne Zgromadzenia odbywa się w częściach, jeśli liczba członków przekracza 500 osób. Członek może brać udział i głosować w tej części, do której został zaliczony. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części ustala Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni co najmniej jeden raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (czyli w pierwszej połowie roku) w celu zatwierdzenia sprawozdań rocznych. Zwołane w innym terminie lub celu – to Walne Zgromadzenie nadzwyczajne.

Dawniej o Zebraniach Grup Członkowskich i o Zebraniu Przedstawicieli członkowie zawiadamiani byli ogłoszeniami na klatkach schodowych (członkowie oczekujący – ogłoszeniem w Dzienniku Łódzkim). Natomiast obecnie zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wszyscy otrzymują na piśmie do domu.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni w rozdziale poświęconym Walnemu Zgromadzeniu §6 – §19 Statutu Spółdzielni).

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

Zakres działania Rady Nadzorczej,  wewnętrzną strukturę, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej – określa Statut RSM „Bawełna”    oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez  Zebranie Przedstawicieli.

W skład Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” wchodzi czternastu członków wybranych przez  Walne Zgromadzenie w 2017 roku . Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komisję Rewizyjną,   Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisję Wewnątrz-spółdzielczą.

Aktualny- od dnia 31.05.2023 r.- skład RADY NADZORCZEJ RSM „BAWEŁNA”
kadencja na lata: 2023-2026

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA W RADZIE NADZORCZEJ

UDZIAŁ W KOMISJACH RADY NADZORCZEJ

OSIEDLE

1.

Jadwiga Miller

Przewodnicząca

 

Koziny

2.

Andrzej Rudnicki

Z-ca Przewodniczącej

 

Sienkiewiczowskie

3.

Małgorzata Konwerska

Sekretarz

 

Żubardź

4.

Jolanta Kopeć

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Rewizyjna

Zbiorcza

5.

Jacek Olczak

Przewodniczący

Komisji GZM

GZM

Sienkiewiczowskie

6.

Iwona Spychalska

Przewodnicząca

Komisji Wewnątrz-spółdzielczej

Rewizyjna, Wewnątrz-spółdzielcza

Słowiańskie

7.

Paweł Booss

Członek

Rewizyjna, GZM

Słowiańskie

8.

Lucjan Kołada

Członek

Rewizyjna, Wewnątrz-spółdzielcza

Słowiańskie

9.

Dariusz Papużyński

Członek

GZM, Wewnątrz-spółdzielcza

Zbiorcza

10.

Paweł Pawłowicz

Członek

GZM, Wewnątrz-spółdzielcza

Koziny

11.

Maria Płóciennik

Członek

Rewizyjna, Wewnątrz-spółdzielcza

Słowiańskie

12.

Władysław Stępień

Członek

Rewizyjna, GZM

Sienkiewiczowskie

13.

Andrzej Turek

Członek

GZM, Wewnątrz-spółdzielcza

Żubardź

14.

Grażyna Zakrocka

Członek

GZM, Wewnątrz-spółdzielcza

Słowiańskie

DYŻURY

członków Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” odbywają się

w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz. 17.00

w biurze Spółdzielni – ul. Przybyszewskiego 163.

Zapisy przyjmuje Sekretariat Zarządu

– nr tel.: 42-641-84-99, 42-641-92-82

lub centrala: 42-641-63-33 w. 49

ZARZĄD RSM „BAWEŁNA”

Zarząd składa się z 3 członków Zarządu, tj. prezesa i 2 zastępców wybranych przez Radę na
czas nieokreślony. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia .

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Kompetencje Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Statut RSM „Bawełna” (§ 35 – § 39) orazRegulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

ZARZĄD RSM „BAWEŁNA”

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

mgr Sylwester Pokorski

Prezes Zarządu

mgr Katarzyna Szczepaniak

Zastępca Prezesa

mgr Agnieszka Krupińska

Zastępca Prezesa

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU

odbywają się

w każdy wtorek w godzinach 9.00 — 14.00

w biurze Spółdzielni – ul. Przybyszewskiego 163

Zapisy przyjmuje Sekretariat Zarządu

– nr tel.: 42-641-84-99, 42-641-92-82

lub centrala: 42-641-63-33 w. 49

Skład Rad Osiedli od 24.05.2023 r. do końca kadencji Rady Nadzorczej

Rada Osiedla „Koziny”

1.

Pawłowicz Paweł

Przewodniczący

2.

Nykiel Beata

Zastępca Przewodniczącego

3.

Zdzisław Jakóbczak

Sekretarz

4.

Miller Jadwiga

 

5.

Górska Ewa

 

6.

Jarota Grażyna

 

Rada Osiedla „Żubardź”

1.

Konwerska Małgorzata

Przewodnicząca

2.

Turek Andrzej

Zastępca Przewodniczącego

3.

Krawczykowska Mirosława

Sekretarz

4.

Kowalczyk Kazimierz

 

5.

Rzepkowski Henryk

 

6.

Szczepaniak Marianna

 

7.

Kałdońska Krystyna

 

8.

Wróblewski Leszek

 

Rada Osiedla „Zbiorcza”

1.

Kopeć Jolanta

Przewodnicząca

2.

Papużyński Dariusz

Zastępca Przewodniczącego

3.

Kita Zbigniew

Sekretarz

4.

Kozłowski Krzysztof

 

5.

Pawelski Marcin

 

6.

Sztuka Stanisław

 

Rada Osiedla „Słowiańskie”

1.

Kołada Lucjan

Przewodniczący

2.

Jóźwik Izabela

Zastępca Przewodniczącego

3.

Jachura Baebara

Sekretarz

4.

Antosik Jadwiga

 

5.

Bartoszek Andrzej

 

6.

Booss Paweł

 

7.

Furtak Małgorzata

 

8.

Kiełtyka Jolanta

 

9.

Spychalska Iwona

 

10.

Lewandowski Andrzej

 

11.

Płóciennik Maria

 

12.

Sierakowski Witold

 

13.

Bogusław Kowal

 

14.

Szymarek Andrzej

 

15.

Zakrocka Grażyna

 

Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie”

1.

Rudnicki Andrzej

Przewodniczący

2.

Gogel Artur

Zastępca Przewodniczącego

3.

Olczak Jacek

Sekretarz

4.

Klimecki Grzegorz

 

5.

Krawczyk Jan

 

6.

Woszczyk Krzysztof

 

7.

Stępień Władysław

 

8.

Witoń Grzegorz