Z pierwszych kart historii

7 grudnia 1958 roku osiemdziesięciu pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi, zainteresowanych uzyskaniem mieszkania, założyło Spółdzielnię Mieszkaniową, która przyjęła nazwę Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”. W dniu tym zostały wybrane pierwsze władze Spółdzielni tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. 

W skład pierwszego Zarządu Spółdzielni weszli:
Waldemar Karwat

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Herbe

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Edmund Kempa

Członek Zarządu

W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli:
Stanisław Hencz –Przewodniczący
Stanisław Zasadziński –Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Marchel –Sekretarz
Tadeusz Sala –Członek
Edward Czołnik –Członek
Tadeusz Czarnecki –Członek
ZDJĘCIA ARCHIWALNE PIERWSZEJ RADY NADZORCZEJ
Siedzący od lewej: Krystyna Marchel, Edward Czołnik, Stanisław Hencz, Stanisław Zasadziński, Tadeusz Sala.

Spółdzielnia zarejestrowana została w Sądzie postanowieniem z dnia 9 stycznia 1959 roku pod numerem rejestru 1265. W 1959 roku Spółdzielnia zakupiła od Państwa pierwsze 4 budynki o 163 mieszkaniach i w czerwcu tego roku zasiedlony został pierwszy budynek – blok nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45 osiedle 'Koziny”. Tak prezentuje się ten prawie 46 letni budynek dzisiaj:

1960

W roku 1960 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia pierwszy budynek w osiedlu „Żubardź” był to budynek nr 56 przy ul. Tybury 3.

1961

W 1961 roku Spółdzielnia rozpoczęła przygotowania do roli inwestora osiedli mieszkaniowych by w latach 1962 – 1964 zrealizować 10 budynków w osiedlu „Żubardź”.

1962

W 1962 roku następuje połączenie Spółdzielni „Bawełna” ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Widzewianka”, a w roku 1963 – z Przyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową działającą przy ZPO im. M. Fornalskiej. Spółdzielnia przyjmuje nazwę: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”

1964

W 1964 roku Spółdzielnia odebrała trzy budynki zrealizowane przy ul. Felińskiego /stara Dąbrowa/ i były to pierwsze mieszkania w dzielnicy Górna.

1965

W 1965 roku rozpoczęto realizację osiedla „Dąbrowa”, a w roku 1966 oddano do zasiedlenia pierwszy budynek w tym osiedlu nr 507 przy ul. Dąbrowskiego 42 a.

1968

W 1968 roku oddano do zasiedlenia pierwszy budynek w osiedlu „Zarzew”. Był to budynek nr 69 przy ul. Rudnickiego 8.

1971

W roku 1971 RSM „Bawełna” jest trzecią co do wielkości Spółdzielnią w kraju, posiada bowiem w eksploatacji powierzchnię zasobów przekraczającą 500 tys. m2.

1972

W roku 1972 wybudowane zostały pierwsze trzy budynki w osiedlu „Czerwony Rynek”, były to budynki: nr 1 przy ul. Słowackiego, nr 2 i nr 3 przy ul.Leczniczej.

1974

W roku 1974 przekazano do zasiedlenia pierwszy w zasobach Spółdzielni „Dom Samotnych” przy ul. Tatrzańskiej w osiedlu „Zarzew” oraz pierwszy budynek w osiedlu „Łęczycka – Przędzalniana”, był to budynek nr 7 przy ul. Przędzalnianej nr 149/155.

1975

W 1975 roku wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek mieszkalny w osiedlu Widzew-Wschód, a w 1976 roku oddano ten budynek do zasiedlenia – nr 4 przy ul. Haśka 10.

1976

W 1976 roku rozpoczęto, a w 1981 roku przekazano do eksploatacji nową siedzibę dla Zakładu Budowlano – Remontowego przy ulicy Mechanicznej.

1977

W 1977 roku oddano do użytku, wybudowany przez Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni, pawilon nr 47A przy ul. Przybyszewskiego 163 – z przeznaczeniem na biura Spółdzielni.

1978

W 1978 roku przekazano do zasiedlenia drugi dom dla osób samotnych w osiedlu Widzew – Wschód, nazwany Domem „Złotej Jesieni”.

1976-1980

Lata 1976 – 1980 to okres najbardziej dynamicznego rozwoju Spółdzielni i przyrostu zasobów.

1979

Na dzień 31.12.1979 roku Spółdzielnia posiadała 465 budynków mieszkalnych i 1.445.984 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1980-1981

W latach 1980-1981, w związku z decyzjami władz spółdzielczych o rejonizacji spółdzielni mieszkaniowych, na mocy Uchwał Zebrania Przedstawicieli – Spółdzielnia przekazała część zasobów do nowo powołanych Spółdzielni i tak: – z dniem 1.01.1980 roku przekazano do SM Zarzew zasoby w osiedlach: „Dąbrowa”, „Zarzew”, „Łęczycka – Przędzalniana” łącznie 177 budynków i 566.904 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, – z dniem 1.07.1981 roku przekazano do SM Czerwony Rynek zasoby w osiedlu Czerwony

1986

W dniu 18 lipca 1986 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla Olechów i Janów, a w 1987 roku zasiedlono pierwszy budynek na Olechowie nr 129 przy ulicy Piasta Kołodzieja nr 21.

1990

Rok 1990 to zmiany organizacji i działalności Spółdzielni w związku ze zmianami ustrojowo gospodarczymi w kraju. Spółdzielnia posiada 383 budynki mieszkalne i 1.037.991 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1991

W 1991 roku Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni podjęło Uchwały o wydzieleniu się osiedli Widzew -Wschód. Z zasobów tych powstały trzy samodzielne spółdzielnie: SM im. Bolesława Chrobrego, SM. im. Stefana Batorego i SM im. Mieszka I. Spółdzielnia przekazała: do SM im. Bolesława Chrobrego, 106 budynków mieszkalnych i 331.537 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, do SM im. Stefana Batorego, 92 budynki mieszkalne i 332.859 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, do SM im. Mieszka I, 31 budynków mieszkalnych i 84.579 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Na koniec 1991 roku RSM „Bawełna” posiadała173 budynki mieszkalne, a powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 321.210 m2.

1991-2001

W latach 1991-2001 Spółdzielnia prowadziła inwestycje mieszkaniowe, przy czym w 1993 roku zajmuje pierwsze miejsce wśród łódzkiej spółdzielczości w zakresie wybudowanych mieszkań. Jest również jedną ze Spółdzielni o najniższym koszcie budowy 1 m2 powierzchni użytkowej.

1993

W roku 1993 Zakład Budowlano – Remontowy zmienił profil działalności i przyjął nazwę Zakład Budowlano – Usługowy „Coton”.

1996

W 1996 roku Spółdzielnia przejęła w posiadanie od SM „Zarzew” pawilon 47 i 47A przy ul. Przybyszewskiego 163.

1995-1996

Na mocy nowych przepisów Ustawy Prawo spółdzielcze przeprowadzona została w RSM „Bawełna” pełna lustracja działalności Spółdzielni za lata 1995 – 1996.

1998

W 1998 roku Spółdzielnia ostatecznie sfinalizowała Uchwałę Zebrania Przedstawicieli o zbyciu nieruchomości przy ul. Mechanicznej 2/30, a także – w związku z wysokimi kosztami ciepła dostarczanego z kotłowni lokalnej ZGM dla budynków w osiedlu Stoki – wykonano 5 własnych indywidualnych kotłowni gazowych dla budynków tam zlokalizowanych. W tym samym roku, z okazji 40-lecia Spółdzielni, ustanowiono odznakę: „Zasłużony dla RSM „Bawełna” W listopadzie 1998 odznakę tę Rada Nadzorcza nadała zasłużonym działaczom i pracownikom Spółdzielni: Henrykowi Augustyniakowi, Sławomirowi Bednarkowi, Leonowi Galochowi, Urszuli Gorzkiewicz, Lucji Kasickiej, Waldemarowi Karwatowi, Edmundowi Kempie, Ireneuszowi Makówce, Romanowi Milanowi, Jadwidze Miller, Krystynie Niewiadomskiej, Zdzisławowi Orłowskiemu, Wiesławie Owczarek, Andrzejowi Pospieszyńskiemu, Mirosławowi Pietrzakowi, Władysławowi Stępniowi, Stefanowi Wyszyńskiemu, Jerzemu Ziębolewskiemu.

1999

W 1999 roku Krajowa Rada Spółdzielcza odznaczyła RSM „Bawełna” Odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”.

2001

W 2001 roku: W związku z wejściem w życie ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, rozpoczęte zostały działania zmierzające do określenia poszczególnych nieruchomości. Z uwagi na zachwianie koniunktury w budownictwie mieszkaniowym podjęta została decyzja o wstrzymaniu dalszych inwestycji. Nastąpiło przejęcie przez Spółdzielnię w drodze porozumienia ze SM „Zarzew” pawilonu numer 49 przy ul. Brzechwy 7 A.

2002

W 2002 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni: zlikwidowano Zakład Budowlano – Usługowy”Coton”, utworzono odrębne Administracje dla osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”.

2003

W 2003 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia obchodziła Jubileusz 45-lecia z tej okazji Rada Nadzorcza nadała działaczom odznaki „Zasłużony dla RSM „Bawełna” Mikołajowi Grzelczakowi iTadeuszowi Artymiukowi – pośmiertnie.

2005-2006

Lata 2005-2006 to okres wielu zmian w spółdzielczości mieszkaniowej, spowodowanych nowelizacją prawa spółdzielczego. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu Spółdzielni do nowych regulacji prawnych – Zebranie Przedstawicieli RSM „Bawełna” dwukrotnie w tym okresie uchwaliło zmiany do Statutu Spółdzielni. Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dokonała wielu znaczących zmian głównie w zasadach przekształcania praw do lokali oraz wyodrębniania własności. Jednocześnie nałożyła ona na spółdzielnie mieszkaniowe szereg obowiązków w zakresie podjęcia działań dla dokonania podziału i uregulowania stanu prawnego nieruchomości. RSM „Bawełna” podjęła czynności wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i kontynuuje je. Jednocześnie, w związku z dużym zainteresowaniem problematyką uwłaszczania lokali zgłaszanym głównie przez członków z Osiedla „Słowiańskie” – Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom – w grudniu 2005 r. zorganizowały w tym osiedlu spotkania informacyjne, na których zainteresowane osoby mogły uzyskać szczegółowe informacje o zasadach przekształcenia prawa do lokalu oraz wyodrębniania własności. Z uwagi na dobrą koniunkturę na rynku

2006

7 grudnia 2006 roku RSM „Bawełna” obchodziła Jubileusz 48 Rocznicy powstania. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, RSM „Bawełna” posiada w swoich zasobach 241 budynków mieszkalnych, a łączna powierzchnia użytkowa administrowanych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wynosi 433.286m˛. Spółdzielnia liczy 11.177 członków, w tym 1.690 członków oczekujących.

2020

Dzisiejsza rzeczywistość to czas stale zmieniających się realiów, wymagający sprostania twardym regułom gospodarki. W tych uwarunkowaniach szczególną troską Zarządu i organów samorządowych Spółdzielni jest utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym, zapewnienie jak najniższych opłat za używanie lokali, dbałość o estetykę administrowanych zasobów oraz stałe podnoszenie poziomu obsługi członków Spółdzielni. Zadania te są i pozostają priorytetowe w działalności Spółdzielni.